Artikel 1     Het gehuurde

Carwash Leek hierna te noemen “verhuurder” verhuurt aan de huurder. De huurder huurt een object, hierna te noemen “het gehuurde” van de verhuurder. Het gehuurde is omschreven in de huurovereenkomst.

Artikel 2     Duur

De huurovereenkomst eindigt op de overeengekomen beëindigingsdatum en het overeengekomen beëindigingstijdstip. Indien de huurder het gehuurde object niet overeenkomstig dit artikel heeft terugbezorgd, eindigt de huurovereenkomst op het tijdstip waarop het gehuurde bij verhuurder is terugbezorgd of door verhuurder is teruggehaald. In dat geval is huurder de gebruikelijke huurprijs voor de extra periode waarin hij het gehuurde tot zijn beschikking heeft gehad, verschuldigd. Tevens is verhuurder in dat geval gerechtigd het gehuurde zelf terug te halen, de kosten daarvan komen voor rekening van huurder.

Artikel 3     Betaling

Het gehuurde wordt uitsluitend aan de huurder ter beschikking gesteld indien het volledige huurbedrag is voldaan.

Artikel 4     Staat van het gehuurde

Huurder wordt geacht, direct na ontvangst, het te huren object op gebreken te hebben gecontroleerd. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dan wordt huurder geacht deze op te nemen en te melden bij verhuurder. Gebreken, manco’s of andere klachten kunnen ook gemaild worden naar info@aanhangerhurenleek.nl.

Artikel 5     Verplichtingen aan verhuurder

5.1 Huurder dient het gehuurde bij de verhuurder op te halen en op het in deze huurovereenkomst bepaalde tijdstip bij verhuurder schoon en onbeschadigd te bezorgen. Indien het gehuurde niet schoon wordt afgeleverd dan worden kosten in rekening gebracht.
5.2 Huurder dient de het gehuurde zorgvuldig en overeenkomstig de bedieningsvoorschriften die aan huurder bij aflevering zijn medegedeeld, te behandelen en te gebruiken en geen veranderingen aan de aanhangwagen aan te brengen.
5.3 Huurder dient aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en verhuurder direct daarvan op de hoogte te stellen.
5.4 Huurder dient ervoor te zorgen dat het gehuurde niet toegankelijk is voor derden. Huurder is niet gerechtigd het gehuurde aan derden onder te verhuren of anderzijds ter beschikking te stellen
5.5 Huurder verklaart in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, een deugdelijke auto en een WA verzekering.

Artikel 6     Schade aan het gehuurde

6.1 Gedurende de tijd gelegen tussen het moment dat het gehuurde door huurder is ontvangen en het moment waarop deze is terugbezorgd, dan wel teruggehaald, is het risico van de beschadiging, diefstal, verloren gaan of teniet gaan van het gehuurde, anders dan ten gevolge van een eigen gebrek van het gehuurde, voor rekening en risico van huurder.
6.2 Bij diefstal of schade (niet meer verhuurbaar) wordt boven het schadebedrag er altijd een bedrag aan eigen risico berekend van € 250,-.
6.2 Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde alsmede diefstal van het gehuurde terstond aan verhuurder te melden binnen de huurtermijn, dit moet via verhuur@carwashleek.nl.
6.3 Verandering en/of reparatie aan het gehuurde mag uitsluitend door, of in opdracht van de verhuurder worden verricht.

Artikel 7     Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van verhuurder is, behoudens in geval van opzet of grove schuld van verhuurder of aansprakelijkheid op grond van de wettelijke productaansprakelijkheid, beperkt tot de directe schade aan zaken die zich niet in het gehuurde object bevonden en die is ontstaan als gevolg van gebreken aan het gehuurde. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en zijn aansprakelijkheid beperkt zich in alle gevallen tot het bedrag waarvoor hij is verzekerd.
7.2 Huurder is aansprakelijk voor alle kosten die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van de aanhangwagen, daaronder mede begrepen overbelasting van de aanhangwagen en de gevolgen van overtredingen welke zijn vastgelegd in de Wegenverkeerswet en het Wetboek van strafrecht.
7.3 Verhuurder kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor snelheidsovertredingen die worden gemaakt door huurder tijdens het gebruik van de aanhangwagen. Boetes zullen bij de huurder in rekening worden gebracht. Indien verhuurder boetes ontvangt van het CJIB, dan stuurt verhuurder de gegevens van de huurder door naar het CJIB en zal deze partij de boete innen.

Artikel 8     Opzegging ontbinding

8.1 Deze huurovereenkomst kan door verhuurder met onmiddellijke ingang worden opgezegd als huurder enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt.
8.2 Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient het gehuurde in dezelfde staat waarin hij is afgegeven ter beschikking van de verhuurder te worden gesteld. Indien het gehuurde gebreken of beschadigingen vertoont, voor zover het niet de normale slijtage betreft, dan wel indien de huurder het gehuurde niet of gebrekkig heeft schoongemaakt, is verhuurder gerechtigd de reparatie- en/of borgsom in rekening te brengen dan wel de vervangingswaarde indien deze lager zou zijn dan de reparatiekosten.
8.3 Indien huurder niet in staat is het gehuurde aan verhuurder terug te bezorgen, dient huurder aan verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de aanhangwagen, onverminderd de verplichting tot betaling van de huursom.

Artikel 9     Verzekering van het gehuurde

Voor het gehuurde is, indien van toepassing, een verzekering afgesloten. Ook voor schade aan de tegenpartij heeft huurder het in de verhuurovereenkomst overeengekomen eigen risico te voldoen.

Artikel 10     Overige bepalingen

Bij gebruik in het buitenland dient de huurder zorg te dragen voor repatriëring en daaruit voortvloeiende kosten. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd het gehuurde blijvend te vervangen door een object van hetzelfde type.

Artikel 11     Geschillen

11.1 Het Nederlandse recht is van toepassing
11.2 Bij een geschil zullen partijen trachten een regeling in der minne te bereiken. Zo nodig en, indien door beide partijen gewenst, zal daarbij een derde bemiddelen.

Artikel 12     Annuleren

Huurder kan annuleren:

14 dagen voor de huurdatum kosteloos
7 dagen voor de huurdatum 75% restitutie
3 dagen voor de huurdatum 50% restitutie
2 dagen voor de huurdatum 0% restitutie

Annulering uitsluitend per e-mail. Hierbij dient huurder aan te geven welke aanhanger en het gehuurde bedrag met het percentage restitutie en het bankrekeningnummer waar dit op gestort moet worden. Terugbetaling geschiedt binnen 14 dagen.